Įgyvendinti

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektai:
✔ Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu
✔ Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje
✔ Savanorių nuotolinių mokymų valdymas
✔ SET4Work
✔ Profesinio rengimo mokytojų, minkštųjų įgūdžių, pagrindinių horizontaliųjų kompetencijų ir verslumo įgūdžių ugdymas

Grundtvig Daugiašaliai projektai:
✔ Neišnaudotas vyresnio amžiaus imigrantų potencialas – gyvenimo ekspertai
✔ Place and Train
✔ Efektyvus nespecializuotų visuomenės narių mokymas

Grundtvig mokymosi partnerysčių projektai:
✔ Socialinė integracija per ugdymą
✔ Sveiki, savanoriai!

ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos Progress projektai:
✔ Autizmas 112

ES programos “Veiklus jaunimas” projektai:
✔ Aš egzistuoju
✔ Būk aktyvus!

ES programa “PROGRESS”: Abipusis mokymasis ES sektoriaus, įgūdžių konsultavimo ir restruktūrizacijos srityse
✔ Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi (Skills4jobs)

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“
✔ Darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, profesinės veiklos gebėjimų tobulinimas
✔ Bendradarbiavimo tinklo tarp valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių priklausomybės ligomis sergantiems asmenims gydymo, reabilitacijos ir socialinės integracijos paslaugas, kūrimas ir vystyma
✔ Senyvo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo strategijos įgyvendinimas per savarankiškumo įgūdžių palaikymo ir atstatymo kompleksinių paslaugų sistemos kūrimą, remiantis Norvegijos partnerių patirtimi

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo veiklos kokybės gerinimo 2009 m. konkursas
Išreikšk save ir pažink kitus!

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektas
✔ Pozityvios tėvystės mokykla

Šiaulių rajono savivaldybės projektas
✔ Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Erasmus+ KA2
✔ Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir europos piliečio tapatybės ugdymui
✔ Verslo tinklas Europos regione (European Region Entrepreneurship connection) (EFEB Network)
✔ Aktyvus pažeidžiamų moterų įtraukimas į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką (CAREMPLOY)
✔ Europinės edukacinės paramos socialiniam verslui kūrimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas
✔ Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti

Grundtvig mokymosi partnerysčių programos Daugiašaliai projektai:
✔ Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas, akronimas (E-FOLIO)

KA3 daugiašalių tinklų projektas
✔ Mokykla debesyse