Vykdomi

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 "Kompleksinės paslaugos šeimai".
✔ Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje

Erasmus+ KA2
✔ Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir europos piliečio tapatybės ugdymui
✔ Verslo tinklas Europos regione (European Region Entrepreneurship connection) (EFEB Network)
✔ Aktyvus pažeidžiamų moterų įtraukimas į ilgalaikės priežiūros ir globos darbo rinką (CAREMPLOY)
✔ Europinės edukacinės paramos socialiniam verslui kūrimas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas
Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektai:
✔ Profesinio rengimo mokytojų, minkštųjų įgūdžių, pagrindinių horizontaliųjų kompetencijų ir verslumo įgūdžių ugdymas

Grundtvig mokymosi partnerysčių programos Daugiašaliai projektai:
✔ Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas, akronimas (E-FOLIO)

KA3 daugiašalių tinklų projektas
✔ Mokykla debesyse